Speech by Mr Chew Sutat, Chairman, Community Chest, at Community Chest Awards Ceremony

01 Nov 2022